Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Project TARGET

Het rapport ” Targeting gun violence & trafficking in Europe” kan u hier downloaden.

Op maandag 13 december 2021 stelde het Vlaams Vredesinstituut tijdens een online voorstelling ook de resultaten voor van dit onderzoek. U kan de opname van dit webinar en/of enkele presentaties hier herbekijken.

Het rapport, Pulling the trigger: gun violence in Europe,  bevat 7 landenstudies  – België, Estland, Nederland, Polen, Servië, Spanje en Zweden –  die in een tweede fase van het project werden ondernomen en in het najaar van 2022 werden gepubliceerd.

Lees nog meer op de Engelstalige projectpagina van Project TARGET.

Doelstelling

De regulering van particulier wapenbezit heeft in Europa in belangrijke mate vorm gekregen vanuit de doelstelling om de risico’s te beperken die hiermee gepaard kunnen gaan, meer bepaald het risico op wapengeweld in onze samenleving. Gedegen empirisch onderzoek naar de kenmerken van wapengeweld en de relatie met andere maatschappelijke fenomenen is in Europa echter beperkt, mede als gevolg van een gebrek aan betrouwbare kwantitatieve gegevens over dit fenomeen.

Project TARGET heeft als doel de kennis te verhogen over vuurwapengeweld in Europa – in de brede zin – en over de relatie tussen dit wapengeweld en (illegale) wapenhandel.

De hoofdonderzoeksvraag van dit onderzoek is:

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden dienen we echter eerst meer te weten te komen over het fenomeen van vuurwapengeweld zelf:

Het beantwoorden van de onderzoeksvragen zal bijdragen tot het versterken van initiatieven om deze fenomenen te bestrijden van verschillende betrokken actoren (o.a. politiek, politioneel-justitieel, middenveld) en op verschillende niveaus (Europees, nationaal en lokaal). Het unieke karakter van dit project zal het ook makkelijker maken om een gedegen evaluatie van de impact van verschillende maatregelen en initiatieven te maken. Verder kan dit project de basis leggen voor verder onderzoek naar (verschillende deelaspecten van) deze fenomenen, onder meer door meer inzicht te verschaffen in de bestaande uitdagingen voor dataverzameling betreffende wapengeweld en illegale wapenhandel.

Samenwerking

Project TARGET wordt gecofinancierd door de European Union’s Internal Security Fund.