Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Rapport Vlaanderen en nucleaire non-proliferatie

Publicatiedatum: 19/02/2019

Op vraag van de voorzitter van het Vlaams Parlement voerde het Vredesinstituut een onderzoek naar de controle op de export van nucleaire producten in Vlaanderen. Het onderzoek richt zich specifiek op de bijdrage die Vlaanderen kan leveren op vlak van non-proliferatie. Dit gebeurt via de exportcontrole op de handel in nucleaire goederen en technologieën. Sinds 2003 is het Vlaams Gewest bevoegd voor de controle op de internationale handel in dual use goederen. Dit zijn goederen die in beginsel een civiel gebruik kennen, maar die omwille van bepaalde kenmerken ook een militair eindgebruik kunnen hebben. Ook nucleaire en nucleair-gerelateerde goederen vallen onder dit controleregime. Via deze bevoegdheid kan de Vlaamse overheid direct bijdragen aan nucleaire non-proliferatie door te voorkomen dat in het Vlaams Gewest geproduceerde goederen gebruikt worden voor de ontwikkeling van nucleaire wapens.

Ons onderzoek maakt duidelijk dat de uitbouw van een omvattend toezichts- en handhavingssysteem een belangrijke uitdaging vormt voor alle betrokken overheden. Zo lijkt de afstemming tussen de betrokken gewestelijke en federale overheidsdiensten in haar kinderschoenen te staan. Daarom pleiten we onder meer voor een formele samenwerking tussen het Vlaams Gewest en de federale overheid om effectief en efficiënt toezicht op de handel in (nucleaire) dual use producten mogelijk te maken.


Locatie: Brussel

Download dit bestand