Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

De lokale aanpak van radicalisering: hoe toekomstbestendig is de LIVC R?

Publicatiedatum: 27/06/2022

De LIVC R – een multidisciplinair overlegplatform waarin casussen van (potentieel) gewelddadig extremisme besproken worden – ontstond op lokaal niveau als antwoord op de Syriëstrijdersproblematiek.

Onderzoeker Annelies Pauwels van het Vlaams Vredesinstituut en Maarten De Waele, expert lokale preventie van gewelddadig extremisme bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), onderzoeken in deze analyse de toekomstbestendigheid van de LIVC R.

Dit overlegplatform is immers, samen met de Lokale Taskforce uitgegroeid tot de spil van de Belgische veiligheidsstructuur in de preventie en aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme.

Ondanks de inzet vanuit de Vlaamse en federale overheden om de LIVC R te professionaliseren en
verankeren, verhinderen enkele drempels het casusoverleg om zich tot een duurzaam, gedragen
en performant overlegplatform te kunnen ontwikkelen. Deze nota bespreekt vier aandachtspunten
en uitdagingen voor de toekomst:

• een beperkt draagvlak voor het casusoverleg bij sociale partners;
• de steeds evoluerende context van gewelddadig extremisme;
• de nood aan evaluatie van de (werking van de) LIVC R;
• de nood aan structurele verduurzaming van de LIVC R en overdracht van opgedane kennis.

Deze nota bevat enkele reflectiepunten en richtingwijzers die overheden en hun partners kunnen helpen bij beleidsreflectie over en praktijkverdieping van de LIVC R.

In deze oefening moet een delicate afweging gemaakt worden tussen twee terugkerende spanningsvelden:
• Inzetten op professionalisering en tegelijkertijd voldoende ruimte laten voor experimenteren:
een cruciale voorwaarde om de ontwikkeling van goede praktijken, kennis, en vaardigheden en
ervaring in een relatief nieuw onderzoeks- en praktijkdomein mogelijk te maken;
• Het bevorderen van de lokale regierol wat betreft de invulling en uitvoering van het overlegplatform,
maar tegelijk de lokale besturen en hun partners voorzien van voldoende bovenlokale
ondersteuning en sturing die cruciaal zijn om de toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.

Download PDF