Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vlaams Vredesinstituut stelt jaarverslag voor in Vlaams Parlement

24/04/2018
Deze middag stelde het Vlaams Vredesinstituut de resultaten van zijn onderzoek van 2017 voor in het Vlaams Parlement. Het Vredesinstituut werd bij decreet opgericht door het Vlaams Parlement als onafhankelijk en onpartijdig instituut voor vredesonderzoek. Tijdens de presentatie van het jaarverslag werd de nadruk gelegd op het belang van onderzoek voor beleid in tijden van fact-free politics. Er werd ook gewezen op de ambitie van het instituut om haar expertise te verbreden ten einde het politieke en publieke debat breder te kunnen voeden.
De nood aan een geïnformeerd debat
Tijdens de presentatie werd de nadruk gelegd op het belang van gedegen informatie voor het voeren van een geïnformeerd beleid. Als ‘paraparlementaire instelling’ staat het Vredesinstituut in eerste instantie ten dienste van het Vlaams Parlement. Het Vredesinstituut richt zich ook tot het middenveld en het brede publiek. Onder meer via de Raad van Bestuur waarin het brede maatschappelijke middenveld van Vlaanderen vertegenwoordigd is, van vredesbewegingen tot de industrie, en van academici tot politieke fracties. Al deze groepen hebben baat bij, en nood aan, goede informatie voor het nemen van beslissingen.Tijdens de voorstelling benadrukten sprekers zoals Vlaams Vice-Minister President Crevits, Vlaams Volksvertegenwoordiger Yasmine Kherbache, en polarisatie-expert Bart Brandsma het belang van een open dialoog in de publieke ruimte en van gedegen informatie om deze dialoog op te baseren.Verbreding van de expertise
Verschillende kernthema’s van het Vredesinstituut kwamen de voorbije weken uitgebreid aan bod in de media: de regulering van autonome wapensystemen, de uitvoer van vergunningsplichtige goederen naar Syrië, de vraag omtrent overheidsfinanciering voor onderzoek en ontwikkeling met een militaire finaliteit, de noodzaak aan strategieën om met polarisatie om te gaan, het Vlaamse beleid ter preventie van radicalisering, of de mate waarin terroristen in Europa toegang hebben tot illegale vuurwapens.

Deze thema’s reflecteren het brede pallet onderwerpen waarop het Vredesinstituut zich in 2017 profileerde en dewelke het in 2018 verder zal ontwikkelen. De kern van het werk blijft gedegen onderzoek. Ten einde beter te kunnen inspelen op informatienoden van beleidsmakers en het brede publiek, zal het instituut in de toekomst steeds verder haar erkende expertise inzake wapenexportcontrole aanvullen met andere onderzoeken naar maatschappelijk relevante thema’s. Voorbeelden hiervan zijn de evaluatie van het Vlaams actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering en het handboek voor onderwijsprofessionals rond hoe om te gaan met controverse in de klas.

Nieuwe directeur
Dit was het eerste jaar dat Tine Destrooper het jaarverslag voorstelde. Zij nam in januari 2018 de fakkel over van Tomas Baum, die sinds de oprichting van het instituut in 2004 directeur was. Tine Destrooper was tot voor kort directeur van Center for Human Rights and Global Justice in New York en wil met het Vredesinstituut beleidsmakers meer gaan ondersteunen rond het thema van omgaan met geweld en conflict in de samenleving. Ze benadrukt het belang van een beleid dat de daad bij het woord voegt, en niet enkel retorisch Vlaanderen neerzet als vredesregio, maar ook actief een op vrede gericht beleid voert.

Ze wil voortbouwen op de uitgebreide expertise waarover het Vredesinstituut al beschikt inzake wapenhandel en vredesvraagstukken, en wil deze thema’s vooral kaderen in Vlaamse buitenlandsbeleid vraagstukken. Ze wil daarmee ook het internationale karakter van het werk van het Vredesinstituut benadrukken en de bevoegdheden van Vlaanderen in dat domein in acht nemen maar ook voorbij de Vlaamse grenzen kijken. “Het overzicht van 2017 toont dat we baanbrekend onderzoek kunnen afleveren om voeding te geven aan de huidige beleidsdebatten inzake vrede en conflict. Het is nu zaak om die expertise niet enkel binnen, maar ook buiten, Vlaanderen ten dienste te stellen van beleidsmakers”, aldus de nieuwe directeur.

Lees het jaarverslag hier en bekijk ook ons online jaarverslag.