Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vandaag werd in het Vlaams Parlement het Vlaams Vredesinstituut voorgesteld

30/05/2006

In augustus 2003, in de nasleep van de Nepal-crisis, werden de gewesten bevoegd voor de licenties voor de uitvoer en doorvoer van wapens. Om het Vlaams Parlement bij de doeltreffende opvolging en controle van die nieuwe bevoegdheden te ondersteunen, werd in mei 2004 bij decreet het ‘Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie’ opgericht.

Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijke paraparlementaire instelling en heeft vier opdrachten: fundamenteel en actueel vredesonderzoek verrichten, informatiebronnen verzamelen en ontsluiten, aan voorlichting doen en het parlement adviseren. Vandaag werd het Vredesinstituut in de Zuilenzaal van het Vlaams Parlement voorgesteld aan de pers, de volksvertegenwoordigers en het middenveld.

Mevrouw Nelly Maes, voorzitter van de raad van bestuur van het Vredesinstituut, vatte de ontstaansgeschiedenis van het instituut samen en lichtte de werking en de in het decreet vastgelegde opdrachten toe. Ze wees er op dat het Vredesinstituut geen ‘concurrent’ van de vredesbeweging,
geen ‘vijand’ van de bedrijfswereld en geen ‘schoonmoeder’ van het parlement is, maar dat het complementair is met het middenveld en een leemte opvult in de Vlaamse instellingen. Het Vredesinstituut heeft de ambitie op een inhoudelijk sterke basis de ontwikkeling van een vredescultuur
in Vlaanderen, Europa en de wereld te helpen uitbouwen.

Directeur Tomas Baum lichtte de strategische planning van het Vredesinstituut toe. Op korte termijn zal de aandacht van het Vredesinstituut vooral gaan naar de adviesfunctie naar het parlement en het eerste werkjaar zal de agenda worden beheerst door het dossier wapenhandel. De directeur had lof voor het transparantiebeleid van minister Moerman maar benadrukte ook de noodzaak om het Vredesinstituut tijdig te betrekken bij de evaluatie van het nieuwe wapendecreet. Naast de opvolging van de problematiek rond exportlicenties en wapenhandel, kondigde de directeur
voor de nabije toekomst een informatiesessie over de VN-herzieningsconferentie over Kleine en Lichte Wapens aan, alsook een colloquium over vredeseconomie en een sociologisch onderzoek naar de betekenis van vrede voor de Vlamingen.

Voor meer informatie en contact
Wies De Graeve – Communicatieverantwoordelijke Vlaams Vredesinstituut
wies.degraeve@vlaamsparlement.be – Tel. 02/5524595