Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Overheidssteun aan militaire projecten

01/03/2007

Vanmiddag lichtte Vlaams minister Fientje Moerman in de Subcommissie Wapenhandel van het Vlaams Parlement haar standpunt toe over de IWT-richtlijn en overheidssteun aan militaire projecten. Met de IWT-richtlijn besliste de Vlaamse Regering in 1999 dat het Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) geen steun mag verlenen aan projecten met een militaire finaliteit. De minister stelt de richtlijn in vraag en overweegt stappen om de regels inzake overheidssteun voor onderzoek en ontwikkeling in het kader van militaire projecten te versoepelen.
Het Vlaams Vredesinstituut meent dat de Vlaamse overheid op geen enkele manier publieke middelen mag aanwenden om defensiegerelateerde initiatieven te ondersteunen. Het Vredesinstituut heeft dit advies formeel overgemaakt aan het Vlaams Parlement en de bevoegde minister.

Geen overheidssteun voor militaire projecten

Voor het Vredesinstituut kan de IWT-richtlijn niet ter discussie worden gesteld en zou het basisprincipe van die richtlijn moeten gelden voor alle instrumenten om overheidssteun toe te kennen. Het instituut pleit dan ook voor het systematisch opnemen van een clausule in alle relevante decreten, uitvoeringsbesluiten, samenwerkings- en beheersovereenkomsten, opdrachten, enz. die de geest van de IWT-richtlijn uitbreidt naar alle vormen van overheidssteun. Op die manier kan Vlaanderen een betekenisvolle stap zetten in het uitbouwen van een regionale vredeseconomie.

Betere parlementaire controle

Het Vredesinstituut pleit voor een betere parlementaire controle op alle instrumenten waarmee publieke middelen worden besteed aan economische steunmaatregelen. Door meer transparantie in de beleidsuitvoering, systematische rapportage, en efficiënte en effectieve controlemechanismen,
kan worden toegezien op de naleving van de bovengenoemde clausule. Het is een goede zaak dat de Vlaamse overheid economische ontwikkeling en onderzoek, innovatie en tewerkstelling wenst te stimuleren, maar maatregelen zonder onderscheid zijn nooit neutraal. Bij het besteden van publieke middelen aan economische steunmaatregelen, dienen ook ethische en veiligheidsoverwegingen in rekening te worden gebracht. Deze kwestie verdient volgehouden politieke aandacht én parlementaire controle.

Contact
Wies De Graeve – communicatieverantwoordelijke
GSM: 0473/432115 – wies.degraeve@vlaamsparlement.be