Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Aankoop nieuwe gevechtsvliegtuigen voor Defensie: geen vlucht vooruit

16/06/2014

16 juni 2014 – In de komende beleidsperiode moet de federale regering een beslissing nemen over de eventuele aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen voor Defensie. Het Vlaams Vredesinstituut meent dat nog een geïnformeerd politiek en maatschappelijk debat nodig is, voorafgaand aan die beslissing. Daarvoor moet de langetermijnvisie van Defensie en de economische impact van een dergelijke aankoop uitgeklaard worden. Bovendien blijkt uit een recente opiniepeiling dat momenteel slechts 1 op 4 Belgen voorstander is van de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen.

Vredesinstituut roept op tot geïnformeerde beslissing

In een nieuw advies geeft het Vredesinstituut een omvattende stand van zaken van het debat over de vervanging van de huidige F16’s van het Belgische leger. Het instituut komt tot de conclusie dat er momenteel onvoldoende informatie publiek beschikbaar is om de opportuniteit van de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen te beoordelen. Er is ten eerste geen duidelijke publieke langetermijnvisie op de Belgische defensie waarin de beslissing kan gekaderd worden. Ten tweede is er geen gedegen inschatting van de economische return voor deze overheidsuitgave door participatie van het Belgische bedrijfsleven.

Gezien de budgettaire impact en het strategische belang van deze beslissing is een grondig politiek en maatschappelijk debat nodig. Daarom roept het Vredesinstituut de bevoegde overheden op om voorafgaand aan een beslissing klaarheid te scheppen over de langetermijnplanning van Defensie en over de economische impact van een eventuele aankoop. Het instituut wil dat er een publiek parlementair debat over de opportuniteit van de aankoop komt waarin alle opties – een eventuele niet-vervanging incluis – op basis van omvattend referentiemateriaal worden besproken.

Lees het advies

Slechts 1 op 4 steunt de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen

Uit nieuwe cijfers van een opiniepeiling door de Universiteit Antwerpen, blijkt dat bijna de helft (47%) van de Belgen het oneens is met de stelling dat ‘Het Belgische leger moet investeren in een opvolger van het F-16 gevechtsvliegtuig’. Een kwart gaat daar wel mee akkoord. Opmerkelijk is dat 28% (nog) geen mening heeft over het dossier. Dat kan er op wijzen dat er voor velen onvoldoende informatie beschikbaar is om zich een mening te vormen over dit belangrijk dossier.

Lees de factsheet