Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Advies Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2018

Publicatiedatum: 05/05/2020

Het oprichtingsdecreet van het Vlaams Vredesinstituut bepaalt dat het instituut jaarlijks een advies uitbrengt bij het jaarlijkse verslag van de Vlaamse Regering over de verstrekte en geweigerde vergunningen voor wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. In dit advies bij het jaarlijks verslag Vlaams buitenlandse wapenhandel 2018 behandelt het Vredesinstituut de controle op de invoer van vergunningsplichtige vuurwapens en munitie in het Vlaams Gewest.

Het Vredesinstituut wijst in het advies op het belang van een sluitend controlesysteem en daarom op de noodzaak invoer vanuit Nederland en Luxemburg vergunningsplichtig te maken. Ook dient werk te worden gemaakt van een vereenvoudiging van het huidige complexe controlesysteem om de bestaande verkokering aan te pakken. Daarnaast benadrukt het Vredesinstituut in haar advies de noodzaak om een betere opvolging van de uitgereikte invoervergunningen te voorzien. Dit is niet enkel belangrijk om eventueel misbruik van de vergunningen op te sporen, maar kan ook bijdragen aan een betere publieke rapportage.

Tot slot benadrukt het Vredesinstituut het belang van verdere informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de betrokken diensten om de controle zowel beter als sneller te doen verlopen. Directe toegang tot andere databanken voor de Vlaamse dienst Controle Strategische Goederen, een instelling van een overkoepelend overlegorgaan, een versterking van de administratieve capaciteit van de betrokken diensten en een verdere digitalisering zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.

Download dit bestand