Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Advies bij het Samenwerkingsakkoord wapenhandel

Op 17 juli 2007 werd een samenwerkingsakkoord opgemaakt tussen de Federale Staat en de drie Gewesten om de uitoefening van de gewestelijke bevoegdheid voor wapenhandel en een correcte implementatie van internationale en Europese verbintenissen beter te organiseren. De bevoegde Vlaamse minister heeft over dit samenwerkingsakkoord het advies van het Vlaams Vredesinstituut gevraagd. Het Vredesinstituut adviseert globaal gunstig over het Samenwerkingsakkoord, maar reikt enkele punten aan die bijkomende aandacht vereisen. De aanbevelingen van het Vredesinstituut hebben onder meer betrekking op de toegang van de Gewesten tot informatie die uitgaat van internationale controleregimes op het vlak van nucleaire wapenbeheersing, en de bijdrage van de Gewesten tot de bepaling van het Belgische standpunt op bijeenkomsten van diezelfde controleregimes.

download (pdf)

Download dit bestand