Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Thema: conventionele wapens

Project SAFTE: Bekijk het project hier

Project DIVERT: Bekijk het project hier

 • Towards Europeanised arms export controls? Comparing control systems in EU Member States Rapport

  Auteur(s): Diederik Cops, Nils Duquet & Gregory Gourdin

  Publicatiedatum: 15/06/2017

  Dit onderzoek (in het Engels) focust op de regulering van internationale handel in militair materieel, zowel binnen de EU als met niet-EU-landen. In welke mate zijn de Europese regelgevende initiatieven erin geslaagd nationale systemen voor wapenexport te harmoniseren? lees meer

 • Wapenexportcontrole in België. Gelijkenissen en verschillen Rapport

  Auteur(s): Gregory Gourdin, Diederik Cops, Nils Duquet

  Publicatiedatum: 20/04/2017

  Deze studie is uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Parlement. De Vlaamse volksvertegenwoordigers willen in het kader van de evaluatie van het Vlaams Wapenhandeldecreet een beeld  krijgen van de diverse vergunningsstelsels in België, en de wijze waarop de Vlaamse wapenexportcontrole ... lees meer

 • Wapenexport naar de Arabische wereld Rapport

  Auteur(s): Nils Duquet

  Publicatiedatum: 26/03/2013

  Dit rapport analyseert de beleidslijnen en de vergunningspraktijk van de wapenexport vanuit de Europese Unie (EU) naar landen in de Arabische wereld. Het betreft daarbij meer bepaald de Arabische landen in het Midden-Oosten en NoordAfrika. De focus ligt hierbij op ... lees meer

 • Van Vlaamse makelij: het eindgebruik van Vlaams militair materieel Rapport

  Auteur(s): Nils Duquet

  Publicatiedatum: 13/12/2011

  In dit rapport wordt, op basis van een analyse van de regeringsverslagen, een beschrijving van de Vlaamse defensiegerelateerde industrie en 15 concrete gevalstudies, voor het eerst een representatief beeld geschetst van het eindgebruik van militair materieel dat tussen 2006 en ... lees meer

 • Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2010 Rapport

  Auteur(s): Nils Duquet

  Publicatiedatum: 30/03/2011

  In dit rapport worden op basis van deze beschikbare cijfers de aanvragen voor Vlaamse in-, uit- en doorvoervergunningen voor militair materieel geanalyseerd. Daarbij worden niet enkel de totaalcijfers behandeld, maar ook de aard en bestemming van deze handelsstromen. Evoluties en ... lees meer

 • Het Vlaams wapenexportbeleid: een analyse van de juridische context Rapport

  Auteur(s): Geert Castryck, Sara Depauw en Nils Duquet

  Publicatiedatum: 20/10/2006

  De gewesten en de federale overheid staan in het Belgisch federaal model voor vele uitdagingen. De complexe vervlochtenheid van verscheidene besluitvormingniveaus vormt niet alleen een politieke en administratieve uitdaging, ook de onderzoeker begeeft zich in een labyrint. Met betrekking tot ... lees meer

 • De daling van de Vlaamse vergunde wapenexport in 2005: kadering en hypothesen Rapport

  Auteur(s): Nils Duquet

  Publicatiedatum: 05/10/2010

  Uit de periodieke verslagen van de regering blijkt dat de vergunde Vlaamse wapenexport sinds 1994 een exponentiële toename kende. In 2005 zette deze trend zich echter niet verder, maar deed zich een spectaculaire daling van de Vlaamse wapenexport voor. Op ... lees meer

 • Vlaamse Buitenlandse handel in wapens en goederen voor tweeërlei gebruik 2008 Rapport

  Auteur(s): Nils Duquet

  Publicatiedatum: 17/03/2009

  Handel in wapens en goederen die gebruikt kunnen worden voor de aanmaak van massavernietigingswapens, wordt uit politieke en economische overwegingen niet gebannen, maar een controlesysteem met vergunningen laat toe rekening te houden met veiligheidsaspecten. Overheden doen aan risicobeheer door in ... lees meer

 • De Belgische wapenexport vijf jaar na de regionalisering: een stand van zaken Rapport

  Auteur(s): Nils Duquet

  Publicatiedatum: 10/12/2008

  In de zomer van 2003 besliste de toenmalige Belgische federale regering om de bevoegdheid voor de controle op de buitenlandse handel in militair materieel en goederen voor tweeërlei gebruik grotendeels over te hevelen naar de gewesten. Sindsdien zijn de drie ... lees meer

 • Eindgebruik als factor in de vergunningsprocedure voor wapenuitvoer in Vlaanderen Rapport

  Auteur(s): Nils Duquet, Geert Castryck en Sara Depauw

  Publicatiedatum: 19/11/2008

  In deze achtergrondnota wordt de rol belicht die het eindgebruik van goederen speelt bij de afweging van vergunningsaanvragen voor de uitvoer van militair materieel in Vlaanderen. Het eigenlijke eindgebruik van het geëxporteerde militair materieel is niet altijd op voorhand gekend ... lees meer